Laravel Horizon - delete failed jobs
redis-cli --scan --pattern *failed* | xargs redis-cli del