Shell Scripting

Inleiding

Een shell script heeft de .sh extensie.

De eerste regel is het absolute path naar de interpreter :

#!/bin/bash

Voor een systeem boot script is het aanbevolen de standaard shell te gebruiken :

#!/bin/sh

Een schell script heeft execute privileges nodig :

 chmod +x script.sh

Uitvoeren :

./script.sh

Het ECHO commando

echo "Hallo Wereld"

-n Nieuwe regel overslaan

-e Toestaan sequenties:

\0NNNthe character whose ASCII code is NNN (octal)
\\backslash
\aalert (bell)
\bbackspace
\csuppress trailing new line
\fform feed
\nnew line
\rcarriage return
\thorizontal tab
\vvertical tab
echo -n "Alles goed? [j/n]?"
echo -e "De Letter A : \0101"
echo -e "\aKolom 1 \tKolom 2 \tKolom 3"

Het READ commando

read naam
echo "Hallo $naam"

Invoer met timeout (10 seconden) :

read -t 10 -p "Naam : " naam

Invoer zonder af te beelden in Terminal :

read -s -p "Wachtwoord : " wachtwoord

Variabelen

naam="David van der Tuijn"
leeftijd=27
echo "Mijn naam is $naam en ik ben $leeftijd jaar oud."

Variabelen als argument

echo "$0 is de naam van het script"
echo "$1 is het eerste argument"
echo "$2 is het tweede argument"
echo "$3 is het derde argument"
echo "Alle argumenten zijn $* of $@"

Constante variabelen

declare -r naam=davidvandertuijn

Integer:

declare -i leeftijd=27

Globale shell variabelen

export naam=davidvandertuijn
echo $naam

Relationele Operatoren

-eqis equal to5 == 6
-neis not equal to5 != 6
-ltis less than5 < 6
-leis less than or equal to5 <= 6
-gtis greater than5 > 6
-geis greater than or equal to5 <= 6

Logische operatoren

! expressieNOT
expressie1 -a expressie2 AND
expressie1 -o expressie2OR

Rekenkundige operatoren

1 + 2Optellen
2 - 1Aftrekken
10 - 5Delen
20 % 3Modulo
10 \* 3Vermenigvuldiging
som=`expr 2 + 3`
echo "de som van 2 plus 3 = $som"

Bestand test operatoren

-a fileTrue if file exists.
-b fileTrue if file exists and is a block special file.
-c fileTrue if file exists and is a character special file.
-d fileTrue if file exists and is a directory.
-e fileTrue if file exists.
-f fileTrue if file exists and is a regular file.
-g fileTrue if file exists and its set-group-id bit is set.
-h fileTrue if file exists and is a symbolic link.
-k fileTrue if file exists and its "sticky" bit is set.
-p fileTrue if file exists and is a named pipe (FIFO).
-r fileTrue if file exists and is readable.
-s fileTrue if file exists and has a size greater than zero.
-t fdTrue if file descriptor fd is open and refers to a terminal.
-u fileTrue if file exists and its set-user-id bit is set.
-w fileTrue if file exists and is writable.
-x fileTrue if file exists and is executable.
-O fileTrue if file exists and is owned by the effective user id.
-G fileTrue if file exists and is owned by the effective group id.
-L fileTrue if file exists and is a symbolic link.
-S fileTrue if file exists and is a socket.
-N fileTrue if file exists and has been modified since it was last read.
file1 -nt file2True if file1 is newer (according to modification date) than file2.
file1 -ot file2True if file1 is older than file2.
file1 -ef file2True if file1 and file2 have the same device and inode numbers.
BESTAND="$1"

if [ -f "$BESTAND" ]
then
 echo "File exists."
else
 echo "File does not exists!"
fi

If statement

getal=5
if [ $getal -lt 10 ]
then
 echo "$getal is kleiner dan 10"
fi

If-else statement

if [ $1 -gt 0 ]
then
 echo "$1 is positief"
else
 echo "$1 is negatief"
fi

If-else statement (genesteld)

if [ $1 -lt 10 ]; then
 echo "$1 is kleiner dan 10"
elif [ $1 -lt 20 ]; then
 echo "$1 is groter dan 10 en kleiner dan 20"
fi

For loop

for ((i=0; i<=5; i++))
do
 echo "Teller is $i"
done

While loop

i=0
while [ $i -le 10 ]
do
 echo "Teller is $i"
 i=`expr $i + 1`
done

Case statement

echo -n "Alles goed? [j/n]?"
read keuze
case $keuze in
  "j") echo "Antwoord is JA";;
  "n") echo "Antwoord is NEE";;
  *) echo "Antwoord is onbekend";;
esac

Functie

datum()
{
 echo `date +"%d %A %B %Y (%r)"`
}

echo "Datum : `datum`"

Met parameters :

leesplankje()
{
 echo "$1 is de eerste parameter"
 echo "$2 is de tweede parameter"
 echo "$3 is de derde parameter"
}

echo "Leesplankje : `leesplankje aap noot mies`"

Exit Status

Return waarde gelijk aan 0.script is succesvol uitgevoerd.
Return waarde ongelijk aan 0.script is niet succesvol uitgevoerd of een er is een fout opgetreden.
if [ $# -lt 1 ]; then
 exit 1
fi

De Exit Status wordt bewaard in $? :

echo $?

Meer informatie : Linux Shell Scripting Tutorial (LSST) v2.0

David van der Tuijn
"Mijn naam is David van der Tuijn, als senior php developer bij Floro Webdevelopment B.V. werk ik samen met een projectleider, back-end developers, front-end developers en designers, op basis van een functioneel- (FO) en technisch ontwerp (TO), bouw ik webapplicaties die voldoen aan de nieuwste ontwikkelingen op internet gebied. Ik werk zelfstandig, weet hoe een architectuur opgezet moet worden en kan deze uitdragen in een multidisciplinair team. binnen een project adviseer ik over de juiste methoden en technieken. Ik ontwikkel en bewaak de kwaliteit van de development werkzaamheden in projecten en kan projecten binnen een afgegeven planning afronden."