Verwijderen van lege directories

Ga naar het path waarin je alle lege directories wil verwijderen:

find . -depth -empty -type d -exec rmdir {} \;